در حال بارگزاری

دسته بندی کرم پودر

جستجو

جستجوی تمام کالاها، برند ها و ...

تعداد کالاها 148
%50
کرم پودر دایانا شماره 02 حجم 30 میلی لیتر
برند دایانا
کرم پودر دایانا شماره 08 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 06 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 05 حجم 30 میلی لیتر

بژ

و + 3 تنوع دیگر
50,000
25,000 تومان
%35
کرم پودر لوسرو شماره 104 حجم 35 میلی لیتر
برند لوسرو

38,000
24,700 تومان
%35
کرم پودر لوسرو شماره 202 حجم 35 میلی لیتر
برند لوسرو

38,000
24,700 تومان
%30
کرم پودر دایانا شماره 01 حجم 30 میلی لیتر
برند دایانا
کرم پودر دایانا شماره 08 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 06 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 05 حجم 30 میلی لیتر

عاجی

و + 3 تنوع دیگر
50,000
35,000 تومان
%30
کرم پودر دایانا شماره 03 حجم 30 میلی لیتر
برند دایانا
کرم پودر دایانا شماره 08 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 06 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 05 حجم 30 میلی لیتر
و + 3 تنوع دیگر
50,000
35,000 تومان
%30
کرم پودر دایانا شماره 04 حجم 30 میلی لیتر
برند دایانا
کرم پودر دایانا شماره 08 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 06 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 05 حجم 30 میلی لیتر
و + 3 تنوع دیگر
50,000
35,000 تومان
%30
کرم پودر دایانا شماره 05 حجم 30 میلی لیتر
برند دایانا
کرم پودر دایانا شماره 08 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 06 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 04 حجم 30 میلی لیتر
و + 3 تنوع دیگر
50,000
35,000 تومان
%30
کرم پودر دایانا شماره 06 حجم 30 میلی لیتر
برند دایانا
کرم پودر دایانا شماره 08 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 05 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 04 حجم 30 میلی لیتر
و + 3 تنوع دیگر
50,000
35,000 تومان
%30
کرم پودر دایانا شماره 08 حجم 30 میلی لیتر
برند دایانا
کرم پودر دایانا شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 06 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 05 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر دایانا شماره 04 حجم 30 میلی لیتر
و + 3 تنوع دیگر
50,000
35,000 تومان
%20
کرم پودر دایانا کد 1 حجم 30 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
برند دایانا
کرم پودر دایانا کد 3 حجم 30 میلی لیتر مجموعه 3 عددی کرم پودر دایانا کد 2 حجم 30 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
147,000
118,000 تومان
%20
کرم پودر دایانا کد 2 حجم 30 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
برند دایانا
کرم پودر دایانا کد 3 حجم 30 میلی لیتر مجموعه 3 عددی کرم پودر دایانا کد 1 حجم 30 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
147,000
118,000 تومان
%20
کرم پودر دایانا کد 3 حجم 30 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
برند دایانا
کرم پودر دایانا کد 2 حجم 30 میلی لیتر مجموعه 3 عددی کرم پودر دایانا کد 1 حجم 30 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
147,000
118,000 تومان
%20
موس میبلین مدل Dream Matte Mousse شماره Ivory 10 حجم 18 میلی لیتر
برند میبلین

155,000
125,000 تومان
%20
موس میبلین مدل Dream Matte Mousse شماره Sand 30 حجم 18 میلی لیتر
برند میبلین

155,000
125,000 تومان
%20
موس میبلین مدل Dream Matte Mousse شماره Golden 32 حجم 18 میلی لیتر
برند میبلین

155,000
125,000 تومان
%18
کرم پودر گلدن رز مدل High Definition شماره 106 حجم 20 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل High Definition شماره 103 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل High Definition شماره 102 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل High Definition شماره 101 حجم 20 میلی لیتر
119,000
98,100 تومان
%13
موس گلدن رز شماره 06
برند گلدن رز

125,000
109,250 تومان
%13
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 19 حجم 30 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 13 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 14 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 15 حجم 30 میلی لیتر
و + 5 تنوع دیگر
125,000
109,250 تومان
%13
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 16 حجم 30 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 13 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 14 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 15 حجم 30 میلی لیتر
و + 5 تنوع دیگر
125,000
109,250 تومان
%13
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 17 حجم 30 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 13 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 14 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 15 حجم 30 میلی لیتر
و + 5 تنوع دیگر
125,000
109,250 تومان
%13
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 18 حجم 30 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 13 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 14 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 15 حجم 30 میلی لیتر
و + 5 تنوع دیگر
125,000
109,250 تومان
%13
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 20 حجم 30 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 13 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 14 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 15 حجم 30 میلی لیتر
و + 5 تنوع دیگر
125,000
109,250 تومان
%13
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 13 حجم 30 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 14 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 15 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 20 حجم 30 میلی لیتر
و + 5 تنوع دیگر
125,000
109,250 تومان
%12
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 06 حجم 30 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 13 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 14 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 15 حجم 30 میلی لیتر
و + 5 تنوع دیگر
220,000
193,800 تومان

قیمت کرم پودر بهترین برند ها

متریال، برند و مدل، لوکس و معمولی بودن بسته بندی، کیفیت و ماندگاری و حجم و میزان، همه و همه عواملی هستند که قیمت نهایی کرم پودر را تعیین می کنند.

معمولا در برندهای مطرح شاهد محصولاتی با درجه کیفی بالا هستیم که مرغوبیت و زیبایی ظاهری بسته بندی را تواما دارند. قطعا این کالاها قیمت بالاتری هم دارند.

محصولاتی با قیمت های پایین تر هم در بازار عرضه می شوند، با این وجود بایستی هنگام خرید کیفیت را در نظر بگیرید تا همواره پوستی سالم و شاداب داشته باشید.

کرم پودر چیست؟

کرم پودر جزو اصلی ترین و پرمصرف ترین لوازم آرایشی است که برای آرایش پوست و زیرسازی میکاپ، وجود آن ضروری است. کرم پودر بر خلاف پنکک بافتی نیمه مایع دارد. پایه این محصول آب یا روغن است. در حالت کلی کرم پودرهایی که بر پایه آب تشکیل شده باشند برای پوست های چرب و مدل هایی که بر پایه روغن تشکیل شده باشند، برای پوست های خشک طراحی شده اند.

امروزه محصولاتی تولید شده اند که تحت عنوان کرم پودرهای فاقد چربی عرضه می شوند، در این مدل ها میزان چربی به حداقل رسیده و برای پوست های چرب که مستعد جوش و آکنه هستند مفید است. این محصولات در چندین تناژ رنگی تولید شده اند، تا هر نوع سلیقه ای را پوشش دهند.

با استفاده از آن در مدت زمان کوتاهی می توانید رنگ پوست خود را تیره یا روشن کنید. انتخاب رنگ محصول معمولا با توجه به رنگ پوست صورت می گیرد. علاوه بر این در فصل های گرم سال از تناژهای روشن و در فصل پاییز و زمستان تناژهای تیره، انتخاب های بهتری به شمار می آیند.

مواد تشکیل دهنده کرم پودر

ترکیبات کرم پودر در کیفیت، دوام و در نهایت سلامت پوست تاثیرگذار هستند. این مواد ساختار اصلی محصول را تشکیل می دهند. ماده ای که باعث می شود کرم پودرها بافتی نرم و یکدست روی پوست داشته باشند، امولسیفایر است.

همچنین شکل ظاهری مایع این محصول به دلیل وجود آلفا هیدروکسی اسید است. سرامیدها و مواد روغنی از جمله دیگر مواد موجود در ترکیب کرم پودر هستند که باعث آبرسانی و نرمی پوست می شوند.

در کنار تمامی این ها، مواد نگهدارنده که در تمامی محصولات آرایشی به کار می رود، از ایجاد باکتری و فاسد شدن محصول تا پایان تاریخ مصرف جلوگیری می کند. 

ویژگی‌های یک کرم پودر خوب

از ویژگی های یک کرم پودر خوب می توانیم به متریال مرغوب و فاقد چربی بودن اشاره کنیم. مدل هایی که فاقد چربی هستند گذشته از آن که پوست را چرب و براق نمی کنند، ماندگاری بیشتری هم دارند. به طوری که نیاز به میکاپ مجدد نخواهید داشت و با یکبار زدن کرم تا چندین ساعت روی پوستتان می ماند.

یکی دیگر از مشخصه های موثر پوشانندگی و کاوردهی خوب است. به عبارت دیگر کرم پودر بایستی در عین حال که بافت سبکی دارد و روی پوست احساس سنگینی نمی کند، پوست را به خوبی کاور کند.

فواید استفاده از کرم پودر

کرم پودرها را می توانید به تنهایی هم استفاده کنید. با این وجود به طور معمول از آن برای زیرسازی میکاپ استفاده می شود. به این صورت که ابتدا کرم پودر را با استفاده از یک اسفنج کاملا روی پوست پخش می کنید، سپس روی آن پنکک می زنید.

کرم پودر به دلیل ساختار نیمه مایعی که دارد، به خوبی روی پوست پخش می شود و ظاهر پوست را صاف و یکدست نشان می دهد. جای جوش و لک های پوستی را کاور می کند و پوست را آماده میکاپ اصلی می کند. اگر از کرم پودر به تنهایی استفاده کنید، چربی آن پوست را کمی براق نشان می دهد. با زدن پنکک، این میزان چربی جذب پنکک می شود و در نهایت میکاپ زیباتری خواهید داشت.

راهنمای انتخاب و خرید کرم پودر با کیفیت

کیفیت در لوازم آرایشی حرف اول را می زند. از آن جایی که کرم پودر به طور مستقیم روی سطح پوست قرار می گیرد و سلامت آن را تحت تاثیر قرار می دهد، بایستی آن را از میان برندهای معتبر و شناخته شده تهیه کنید. برندهای متفرقه به دلیل وجود مواد نامرغوب در ترکیباتشان، باعث لک و مشکلات پوستی می شوند که در مواردی جبران ناپذیرند.

جدای از بحث کیفیت و برند، برای انتخاب مدل و رنگ، می توانید از تسترهای محصول استفاده کنید. تسترها به شما در انتخاب رنگ درست متناسب با رنگ پوست کمک می کنند. علاوه بر این کرم پودرها بر اساس جنس پوست متفاوت اند.

خرید اینترنتی کرم پودر از الانزا

تمامی محصولات آرایش صورت مانند کرم پودر، پنکک، رژگونه، پرایمر و تثبیت کننده ها، کانتور و هایلایترها را می توانید از فروشگاه اینترنتی الانزا خریداری کنید.

برای خرید کرم پودر از الانزا، از دسته بندی لوازم آرایش، روی زیرشاخه آرایش صورت کلیک کنید. محصولات گنجانده شده در این قسمت قیمت های متفاوتی دارند که با توجه به بودجه تان می توانید خرید کنید.فیلتر