در حال بارگزاری
برند ورتوسا
جستجو

جستجوی تمام کالاها، برند ها و ...

ورتوسا
VIRTOUSA
تعداد کالاها 185
%13
لاک ناخن ورتوسا کد 33 مجموعه 6 عددی
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا کد 53 مجموعه 6 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 27 مجموعه 6 عددی لاک ناخن ورتوسا شماره 01 مجموعه 6 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 30 مجموعه 6 عددی

چند رنگ

و + 9 تنوع دیگر
132,000
114,000 تومان
%13
لاک ناخن ورتوسا کد 52 مجموعه 6 عددی
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا کد 53 مجموعه 6 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 27 مجموعه 6 عددی لاک ناخن ورتوسا شماره 01 مجموعه 6 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 30 مجموعه 6 عددی
و + 9 تنوع دیگر
132,000
114,000 تومان
%13
لاک ناخن ورتوسا شماره 067
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا شماره 101 لاک ناخن ورتوسا شماره 02 لاک ناخن ورتوسا شماره 59 لاک ناخن ورتوسا شماره 61

آبی روشن

و + 61 تنوع دیگر
23,000
20,000 تومان
%13
لاک ناخن ورتوسا شماره 074
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا شماره 101 لاک ناخن ورتوسا شماره 02 لاک ناخن ورتوسا شماره 59 لاک ناخن ورتوسا شماره 61
و + 61 تنوع دیگر
23,000
20,000 تومان
%13
لاک ناخن ورتوسا شماره 079
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا شماره 101 لاک ناخن ورتوسا شماره 02 لاک ناخن ورتوسا شماره 59 لاک ناخن ورتوسا شماره 61
و + 61 تنوع دیگر
23,000
20,000 تومان
%13
لاک ناخن ورتوسا شماره 65
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا شماره 101 لاک ناخن ورتوسا شماره 02 لاک ناخن ورتوسا شماره 59 لاک ناخن ورتوسا شماره 61
و + 61 تنوع دیگر
23,000
20,000 تومان
%13
لاک ناخن ورتوسا شماره 071
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا شماره 101 لاک ناخن ورتوسا شماره 02 لاک ناخن ورتوسا شماره 59 لاک ناخن ورتوسا شماره 61
و + 61 تنوع دیگر
23,000
20,000 تومان
%13
لاک ناخن ورتوسا شماره 075
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا شماره 101 لاک ناخن ورتوسا شماره 02 لاک ناخن ورتوسا شماره 59 لاک ناخن ورتوسا شماره 61
و + 61 تنوع دیگر
23,000
20,000 تومان
%13
لاک ناخن ورتوسا مدل Shiny شماره 28
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا مدل Shiny شماره 34 لاک ناخن ورتوسا مدل Shiny شماره 46 لاک ناخن ورتوسا مدل Shiny شماره 47 لاک ناخن ورتوسا مدل Shiny شماره 07
و + 29 تنوع دیگر
23,000
20,000 تومان
%13
لاک ناخن ورتوسا شماره 076
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا شماره 101 لاک ناخن ورتوسا شماره 02 لاک ناخن ورتوسا شماره 59 لاک ناخن ورتوسا شماره 61
و + 61 تنوع دیگر
23,000
20,000 تومان
%13
لاک ناخن ورتوسا شماره 080
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا شماره 101 لاک ناخن ورتوسا شماره 02 لاک ناخن ورتوسا شماره 59 لاک ناخن ورتوسا شماره 61
و + 61 تنوع دیگر
23,000
20,000 تومان
%10
لاک ناخن ورتوسا شماره 109
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا شماره 101 لاک ناخن ورتوسا شماره 02 لاک ناخن ورتوسا شماره 59 لاک ناخن ورتوسا شماره 61
و + 61 تنوع دیگر
28,000
25,000 تومان
%10
لاک ناخن ورتوسا شماره 66
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا شماره 101 لاک ناخن ورتوسا شماره 02 لاک ناخن ورتوسا شماره 59 لاک ناخن ورتوسا شماره 61
و + 61 تنوع دیگر
28,000
25,000 تومان
%10
لاک ناخن ورتوسا شماره G-03
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا شماره G-13 لاک ناخن ورتوسا شماره G-02 لاک ناخن ورتوسا شماره G-05 لاک ناخن ورتوسا شماره G-04
و + 5 تنوع دیگر
28,000
25,000 تومان
%9
لاک ناخن ورتوسا کد 78 مجموعه 10 عددی
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا کد 73 مجموعه 10 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 79 مجموعه 10 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 72 مجموعه 10 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 75 مجموعه 10 عددی
و + 7 تنوع دیگر
210,000
190,000 تومان
%9
لاک ناخن ورتوسا کد 76 مجموعه 10 عددی
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا کد 73 مجموعه 10 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 79 مجموعه 10 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 72 مجموعه 10 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 75 مجموعه 10 عددی
و + 7 تنوع دیگر
210,000
190,000 تومان
%9
لاک ناخن ورتوسا کد 08 مجموعه 5 عددی
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا کد 19 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 11 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 09 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 18 مجموعه 5 عددی
و + 15 تنوع دیگر
110,000
100,000 تومان
%9
لاک ناخن ورتوسا کد 20 مجموعه 5 عددی
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا کد 19 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 11 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 09 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 18 مجموعه 5 عددی
و + 15 تنوع دیگر
110,000
100,000 تومان
%9
لاک ناخن ورتوسا کد 01 مجموعه 5 عددی
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا کد 19 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 11 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 09 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 18 مجموعه 5 عددی
و + 15 تنوع دیگر
110,000
100,000 تومان
%9
لاک ناخن ورتوسا کد 05 مجموعه 5 عددی
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا کد 19 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 11 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 09 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 18 مجموعه 5 عددی
و + 15 تنوع دیگر
110,000
100,000 تومان
%9
لاک ناخن ورتوسا کد 06 مجموعه 5 عددی
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا کد 19 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 11 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 09 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 18 مجموعه 5 عددی
و + 15 تنوع دیگر
110,000
100,000 تومان
%9
لاک ناخن ورتوسا کد 07 مجموعه 5 عددی
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا کد 19 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 11 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 09 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 18 مجموعه 5 عددی
و + 15 تنوع دیگر
110,000
100,000 تومان
%9
لاک ناخن ورتوسا کد 04 مجموعه 5 عددی
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا کد 19 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 11 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 09 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 18 مجموعه 5 عددی
و + 15 تنوع دیگر
110,000
100,000 تومان
%9
لاک ناخن ورتوسا کد 09 مجموعه 5 عددی
برند ورتوسا
لاک ناخن ورتوسا کد 19 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 11 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 18 مجموعه 5 عددی لاک ناخن ورتوسا کد 04 مجموعه 5 عددی
و + 15 تنوع دیگر
110,000
100,000 تومان

فیلتر

فروشگاه اینترنتی الانزا در اواخر سال 1398 تاسیس شد. الانزا یک مارکت پلیس بزرگ هست که در آن با تنوع زیادی از انواع کالاها بهداشتی، آرایشی، اکسسوری، مد وزیبایی و ...  روبه رو می شوید.
شما کاربران محترم می توانید جهت خرید لوازم آرایشی از قبیل لوازم آرایشی ابرو ( رنگ ابرو، سایه ابرو، ریمل ابرو، مداد ابرو، تقویت کننده ابرو ، قاب ابرو ) ، لوازم آرایشی صورت نظیر ( پرایمر، کرم پودر، فیکساتور، پنکک، کانتو و هایلایتر، رژگونه، کانسیلر، پاک کننده آرایش صورت ، برنزه کننده، کرم ضد آفتاب)، لوازم آرایشی چشم از قبیل ( ریمل چشم، سایه چشم، خط چشم، مداد چشم، تقویت کننده مژه، چسب مژه ، لنز رنگی، ) ، لوازم آرایشی لب ( رژلب، مداد لب، بالم لب )، لوازم آرایشی ناخن( ناخن مصنوعی، لاک ناخن، لاک پاک کن، تقویت کننده ناخن، ابزار مانیکور و پدیکور، لوازم کاشت ناخن )، لوازم آرایشی مو از قبیل( اکسسوری مو، شانه و برس، حالت دهنده مو، رنگ مو ) بدون در نظر گرفتن محدویت زمانی و مکانی اقدام به ثبت سفارش آنلاین نمایید.
در مجله اینترنتی الانزا با توجه به موضوع مورد علاقتون می توانید مقالات متنوع در دسته بندی های آرایشی زیبایی، بهداشتی مراقبتی، مد و فشن مطالعه نمایید. 
از جمله برندهای معروف آرایشی که در فروشگاه الانزا محصولات آن موجود است می توان به وچه، مورینگا امو ، آمبرلا، لافارر، نینو، ژاک آندرل، فنیکس، کامان، بی اس بیوتی اسکین، سیترای، لروکس، لایسل، استم سل، بایومارین، شی، گلدن رز، سینره، فابریگاس، ایپک، شون، بایودرما، درماکلین، اورال بی، این لی، بایودرما، بتادین، پروپرنسلی، دافی، درمالیفت، دوسه، دیوید جونز، ماوالا، نئودرم، سریتا، میبلین، میسویک، میبلین، ژوت، سی گل، فیس دوکس، مای،  سنسوداین، ویت یو، هیدرودرم، نوت، لنسور، لانکوم، گودلایف، کدکس، کانفیدنت، کالیستا، کاپوت، فاربن، عارضی، زی فام، رمیلیا، بایومارین، ایورشه، الارو ، اسکلاره، مک، رینوزیت، گارنیر، فلومار، لورال، پنتن، بیزانس، آردن، بایو اویل، دیگنیتی، بیول، ایزادورا، دکاموند کلینیک، کلینیک می توان اشاره کرد. 
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر